Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodu UNITRAILER.EU od 28/07/2016

I. Termíny používané v Předpisech znamenají:

 • 1.1. Kupující - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení uděluje právní způsobilost, která činí příkazy v rámci Obchodu;
 • 1.2. Spotřebitel - v souladu s čl. 22 Občanského zákoníku znamená fyzickou osobu, která uzavírá právní vztah s podnikatelem, který není přímo spojen s jeho podnikatelskou nebo profesní činností;
 • 1.3. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (věstník zákonů č. 16, bod 93, ve znění pozdějších předpisů);
 • 1.4. Předpisy - tyto předpisy pro poskytování elektronických služeb v rámci internetového obchodu unitrailer.cz;
 • 1.5. Internetový obchod (Shop) - internetová služba, která je k dispozici na unitrailer.cz, prostřednictvím které zákazník může zejména zadávat objednávky;
 • 1.6. Zboží - výrobky prezentované v elektronickém obchodě;
 • 1.7. Prodejní smlouva - smlouva o prodeji Zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi UNITRAILER sp. z o.o. a zákazníka, uzavřený prostřednictvím webových stránek obchodu;
 • 1.8. Zákon o právech spotřebitelů - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (věstník zákonů z roku 2014, bod 827);
 • 1.9. Zákon o poskytování elektronických služeb - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (zákon č. 144, bod 1204, ve znění pozdějších předpisů);
 • 1.10. Objednávka - prohlášení zákazníka o záměru, které je přímo zaměřeno na uzavření smlouvy o prodeji, s uvedením zejména druhu a čísla Zboží.

II. Obecná ustanovení:

 • 2.1. Tato pravidla definují pravidla pro používání internetového obchodu, který je k dispozici na adrese: unitrailer.cz;
 • 2.2. Tyto předpisy jsou předpisy uvedené v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb;
 • 2.3. Internetový obchod, provozovaný na unitrailer.eu, provozuje: Unitrailer sp. z o.o. Spol. Kuźnicza 6-8, 21-040 Świdnik, KRS 0000624998, NIF PL5213739921;
 • 2.4. Tato nařízení specifikují zejména (v závislosti na dostupných možnostech):
  • a) pravidla pro registraci a používání účtu jako součást internetového obchodu;
  • b) podmínky pro vytvoření elektronické rezervace produktů v rámci internetového obchodu;
  • c) podmínky pro podávání příkazů prostřednictvím internetového obchodu;
  • d) pravidla pro uzavírání obchodních smluv s využitím služeb poskytovaných jako součást internetového obchodu.
 • 2.5. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že systém IT používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nejnovějšími nainstalovanými JAVA a FLASH, na obrazovkách s vodorovným rozlišením nad 1024 px;
 • 2.6. Aby mohl zákazník využívat internetový obchod, měl by mít přístup k počítačové stanici nebo terminálovému zařízení s přístupem k internetu;
 • 2.7. V souladu s platnými právními předpisy UNITRAILER sp. z o.o. vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu osobám, které dosáhly věku 18 let. V tomto případě budou potenciální zákazníci informováni o výše uvedených skutečnostech;
 • 2.8. Zákazníci mohou kdykoli získat přístup k těmto předpisům prostřednictvím odkazu na domovské stránce webové stránky unitrailer.cz a stáhnout a vytisknout.

III. Pravidla používání online obchodu:

 • 3.1. Podmínkou pro zahájení používání internetového obchodu je registrace v jeho rámci;
 • 3.2. Registrace probíhá vyplněním a akceptací registračního formuláře, který je k dispozici na jednom z webových stránek obchodu;
 • 3.3. Podmínkou registrace je souhlasit s obsahem nařízení a poskytnout osobní údaje označené jako povinné;
 • 3.4. UNITRAILER sp. z o.o. může zákazníka zbavit práva používat online obchod a omezit jeho přístup k některým nebo všem zdrojům online obchodu s okamžitým účinkem, pokud zákazník poruší pravidla, zejména pokud zákazník:
  • a) poskytnutých při registraci v on-line obchodu nepravdivé, nepřesné nebo zastaralé, zavádějící nebo porušující práva třetích stran;
  • b) spáchal prostřednictvím Online obchodu porušení osobních práv třetích stran, zejména osobních práv jiných zákazníků Online obchodu;
  • c) zapojit se do jiného chování, které společnost UNITRAILER sp. z o.o. uzná za jednání, které není v souladu s platnými právními předpisy nebo obecnými zásadami používání internetu nebo poškozuje pověst společnosti UNITRAILER sp. z o.o.;
 • 3.5. Osoba, která byla zbavena práva používat internetový obchod, se nemůže bez předchozího souhlasu UNITRAILER sp. z o.o.;
 • 3.6. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovaných služeb v rámci stránek, internetový obchod se technická a organizační opatření odpovídající závažnosti bezpečnosti služeb, zejména opatření, aby se zabránilo získávání a úpravy neoprávněnými osobních údajů přenášených přes internet;
 • 3.7. Zákazník je povinen zejména:
  • a) neposkytuje nebo nepřepravuje obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, hanobí nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran;
  • b) využívat internetový obchod způsobem, který není v rozporu s jeho provozem, zejména pomocí konkrétního softwaru nebo zařízení;
  • c) neprovedení kroků, jako je: odeslání nebo odeslání nevyžádaných obchodních informací (spam) jako součásti online obchodu;
  • d) využívat internetový obchod způsobem, který není nevhodný pro ostatní klienty a pro UNITRAILER sp. z o.o.;
  • e) používat jakýkoli obsah zveřejněný v rámci Online obchodu pouze pro osobní potřebu;
  • f) používání internetového obchodu v souladu s pravidly platnými v Republice polského zákona, ustanovení jednacího řádu, jakož i s obecnými zásadami používání internetu.

IV. Postup uzavření smlouvy o prodeji:

 • 4.1. Informace o zboží uvedeném na internetových stránkách obchodu, a zejména jejich popisy, technické a výkonové charakteristiky a cenu, představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. 71 občanského zákoníku;
 • 4.2. S cílem uzavřít dohodu o prodeji prostřednictvím internetového obchodu, přejděte na webové stránky unitrailer.cz, vyberte zboží, přičemž technické kroky založené na displejích zákazník zpráv a informací dostupných na internetových stránkách;
 • 4.3. Výběr zboží objednaného objednatelem je proveden jejich přidáním do koše;
 • 4.4. Během zadávání objednávky - dokud není stisknuto tlačítko "Objednávat a platit" - zákazník má možnost upravit zadané údaje a vybranou hodnotu Dobrý. Chcete-li to provést, postupujte podle zpráv zobrazených na straně klienta a informací dostupných na webové stránce;
 • 4.5. Po poskytnutí zákazníka prostřednictvím online obchodu se všemi potřebnými údaji se zobrazí souhrn objednávky. Shrnutí objednávky bude obsahovat informace o
  • a) předmětem příkazu;
  • b) jednotková a celková cena objednaných produktů nebo služeb, včetně dodacích nákladů a případných dodatečných nákladů;
  • c) zvolený způsob platby;
  • d) zvolený způsob doručení;
  • e) dodací lhůta.
 • 4.6. Aby bylo možné odesílat příkazy je nutné přijetí Podmínek, poskytnout osobní údaje označené jako povinné a stisknutím tlačítka "Objednávat a platit";
 • 4.7. Odesláním objednávky zákazníka je prohlášení o záměru uzavřít UNITRAILER sp. z o.o. kupní smlouvy, v souladu s předpisy;
 • 4.8. Po zadání objednávky obdrží zákazník e-mail s konečným potvrzením všech podstatných prvků objednávky;
 • 4.9. Smlouva se považuje za uzavřenou s okamžikem, kdy zákazník obdrží e-mail uvedený výše;
 • 4.10. Smlouva o prodeji je uzavřena v polském jazyce, jejíž obsah je v souladu s předpisy;
 • 4.11. Zákazníci mohou kdykoli získat přístup k těmto předpisům prostřednictvím odkazu, který najdete na domovské stránce webové stránky unitrailer.cz, a stáhnout si je a vytisknout;
 • 4.12. Konsolidace, zabezpečení a přístup k údajům o objednávce a všeobecných obchodních podmínkách (podmínky obchodu online) probíhá prostřednictvím e-mailu.

V. Dodání:

 • 5.1. Dodání objednaného zboží je prováděno kurýrem DPD, Raben, Schenker, Česka Pošta. Náklady na dopravu lze zkontrolovat na adrese www.unitrailer.cz/Doruceni-cterms-cze-14.html. V okamžiku zadání objednávky budou také uvedeny náklady na doručení;
 • 5.2. Termín dodání je od 1 do 14 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky zákazníkem.

VI. Ceny a způsoby platby:

 • 6.1. Ceny zboží jsou uvedeny v KČ a zahrnují všechny složky, včetně DPH 23%, cla a všech ostatních složek;
 • 6.2. Zákazník má možnost zaplatit cenu:
  • a) bankovním převodem na číslo bankovního účtu CITI BANKA 2533400209/2600, SWIFT CZK: CITICZPX;
  • b) platba v systému: PayLane, PayPal a Visa;

VII. Právo odstoupit od smlouvy:

 • 7.1. Zákazník, který je rovněž spotřebitelem, má k odstoupení od smlouvy 14 dní. Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po uplynutí 14 dnů od data, kdy jste zboží převzali, nebo ve kterém třetí osoba, která není dopravcem, a která jste uvedli, jste získali;
 • 7.2. Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte o tom informovat Unitrailer sp. O.o. Spol. Wilanowska 89a, 02-765 Warszawa, e-mail: unitrailer@unitrailer.cz o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy formou jednoznačného prohlášení (například dopis zaslaný poštou nebo e-mailem);
 • 7.3. Chcete-li dodržet termín odstoupení od smlouvy, postačí vám zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • 7.4. Účinky odstoupení od smlouvy:
  V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme veškeré platby, které jste obdrželi od vás, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vybrané metody doručení jiné než nejlevnější způsob doručení, kterou nám nabízíme), a to nejpozději do 14 dnů od data, kdy jsme byli informováni o svém rozhodnutí uplatnit si právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme za použití stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak. v žádném případě vám nevzniknou žádné poplatky v souvislosti s tímto návratem;
 • 7.5. Můžeme zadržet úhradu až do okamžiku přijetí zboží nebo dokud nám neposkytne důkaz o jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve;
 • 7.6. Návratová adresa: zašlete nám svůj předmět na adresu: Magazyn UNITRAILER, al. Lotników Polskich 1, 21-040 Świdnik, a to nejpozději do 14 dnů od data, kdy jste nás informovali o vašem odstoupení od této smlouvy. Uzávěrka je splněna, pokud odesíláte položku zpět před uplynutím lhůty 14 dnů;
 • 7.7. Budete muset vrátit položky, které jsou předmětem smlouvy, od které se vzdali na vlastní náklady a riziko.

VIII. Reklamace zboží:

 • 8.1. UNITRAILER sp. z o.o. jako prodejce odpovídá Zákazníkovi jako Spotřebitel ve smyslu čl. 22 občanského zákoníku, na základě záruky za vady v rozsahu stanoveném v občanském zákoníku, zejména v čl. 556 a čl. 556 - 556 a následný občanský zákoník;
 • 8.2. Stížnosti vyplývající z porušení práv zaručených zákonem nebo podle těchto nařízení by měly být směrovány na adresu unitrailer@unitrailer.cz. UNITRAILER sp. z o.o. se zavazuje každou stížnost přezkoumat do 14 dnů. Nedodržení přezkumu stížnosti ve výše uvedené lhůtě znamená, že je opodstatněné;
 • 8.3. Když UNITRAILER sp. z o.o. není výrobcem zboží výrobce je odpovědný v rámci záruky na prodané zboží za podmínek a po dobu uvedenou v záručním listě. Pokud záruční dokument poskytuje takovou možnost, může Zákazník podat své nároky ze záruky přímo autorizovanému servisnímu středisku, jehož adresa je uvedena v záručním lis.

IX. Stížnosti týkající se poskytování služeb elektronickými prostředky:

 • 9.1. UNITRAILER sp. z o.o. podniká kroky s cílem zajistit plnou a správnou funkci obchodu, do té míry, to vyplývá z aktuálního technických znalostí a zavazuje odstranit v přiměřené lhůtě veškeré nesrovnalosti nahlášené zákazníky;
 • 9.2. Zákazník je povinen neprodleně informovat UNITRAILER sp. z o.o. jakýchkoli nesrovnalostech nebo přerušeních fungování internetového obchodu;
 • 9.3. Nesrovnalosti související s fungováním obchodu mohou být hlášeny písemně na adresu Unitrailer sp. z o.o. ul. Kuźnicza 6-8, 21-040 Świdnik nebo e-mailem na unitrailer@unitrailer.cz nebo pomocí kontaktního formuláře;
 • 9.4. Ve stížnosti zákazník uvede své jméno a příjmení, korespondenční adresu, druh a datum nesrovnalostí spojených s fungováním obchodu;
 • 9.5. UNITRAILER sp. z o.o. se zavazuje každou stížnost přezkoumat do 14 dnů. Nedodržení přezkumu stížnosti ve výše uvedené lhůtě znamená, že je opodstatněné.

X. Řešení sporů a závěrečných ustanovení:

 • 10.1. Zákazník, který je spotřebitelem, může v případě zájmu použít mimosoudní prostředky pro řešení stížností a nápravy. Spory týkající se online nakupování může být vyřešena prostřednictvím mediačních řízení před provinčními inspektoráty procesu obchodní inspekce nebo rozhodčím řízení u Krajského inspektorátu ČOI. Spotřebitel může použít i jiné způsoby řešení sporů mimosoudní cestou například podat stížnost prostřednictvím platformy pro online řešení sporů v EU webový, k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/;
 • 10.2. W případě nezájmu ze strany možnost spotřebitelů využít mimosoudní způsoby řešení sporů, řešit případné spory vzniklé mezi UNITRAILER sp. z o.o. a ochranu spotřebitele, bude předložen příslušným soudům v souladu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu;
 • 10.3. Vyřizování případných sporů vzniklých mezi UNITRAILER sp. z o.o. a Zákazníkem, který není také spotřebitelem, bude podléhat soudu, který má pravomoc nad sídlo UNITRAILER sp. z o.o..
pixel