Choose your language
and country
Bulgarian
Czech
Danish
German
English
Spanish
Estonian
French
Italian
Lithuanian
Latvian
Dutch
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Swedish
Ukrainian

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Unitrailer.cz

 

 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro shromažďování, používání, sdílení a ochranu osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na unitrailer.cz (dále jen "E-shop Unitrailer.cz" nebo "Obchod").

Osobní údaje zákazníků v prodejně Unitrailer.cz jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními obecně použitelného zákona, zejména s těmito ustanoveními:

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES nařízení (General Protection data) (Úř. věst. L 2016.119.1) (dále jen "GDPR");

2. zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (věstník zákonů z roku 2018, bod 1000);

3. zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (jednotná verze Dz.U.2017.1219 se změnami);

4. Zákon ze dne 16. července 2004. Telekomunikační právo (vol., Dz.U. Dz.U.07.1907 se změnami).

 

Správce údajů

Správcem osobních údajů o zákaznících v prodejně Unitrailer.cz je Unitrailer Spółka z o.o. se sídlem Świdnik (adresa: Kuźnicza 6-8, 21-040 Świdnik) zapsaná okresním soudem Lublin-Wschód v Lublinu se sídlem Świdnik VI Ekonomické oddělení národního soudního rejstříku do rejstříku podnikatelů registru národního soudu pod číslem 0000624998, daňové identifikační číslo: 5213739921, REGON: 364800260 (dále jen "společnost" nebo "We").

 

Kontaktujte administrátora

Ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů je možné kontaktovat nás prostřednictvím e-mailu na adrese: odo@unitrailer.eu nebo prostřednictvím tradiční pošty písemné : Unitrailer Sp. z o.o.; ul. Kuźnicza 6-8; 21-040 Świdnik.

 

Způsoby shromažďování údajů a rozsah shromážděných údajů

Osobní údaje shromažďujeme přímo od subjektů údajů, tj. Od našich klientů. Zákazníci služby Unitrailer.cz ukládají nebo nechávají své osobní údaje v různých fázích používání obchodu. Tato data jsou shromažďována zejména:

1. při registraci účtu uživatele - nejdříve nás obdržíme: jméno, příjmení (v případě společností: název společnosti, NIP (DIČ)), doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a přihlašovací údaje, IP adresu počítače, ze kterého byla registrace provedena;

2. při objednávce v obchodě bez předchozí registrace účtu uživatele obdržíme mimo jiné: jméno, příjmení (v případě společností: název společnosti, daňové identifikační číslo), doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a druh objednaného zboží, adresu IP počítače, ze kterého byla objednávka umístěna;

3. při kontaktu s naším obchodem prostřednictvím kontaktního formuláře - obdržíme mimo jiné, e-mailovou adresu a veškeré osobní údaje obsažené ve zprávě;

4. během kontaktu s naším obchodem prostřednictvím chatu - pak dostaneme jméno a e-mailovou adresu a veškeré osobní údaje poskytnuté během konverzace;

5. při použití služby zpětného volání - obdržíme, mimo jiné, telefonní číslo, jakékoliv jiné osobní údaje poskytnuté během rozhovoru;

6. automaticky během návštěvy webových stránek Unitrailer.cz - obdržíme především informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie, které se týkají například používání služeb služby obchod, nejnavštěvovanějších webových stránek v obchodě, nejvíce vyhledávaného nebo zakoupeného zboží.

Někdy jsou osobní údaje našich klientů poskytovány třetími stranami. K tomu dochází, když se zákazník zaregistruje v obchodě prostřednictvím možnosti propojit účet s jiným webem. Výběrem této možnosti zákazníci souhlasí s tím, že třetí strana (administrátor Google+, Facebook nebo PayPal) nám poskytne některé údaje potřebné k vytvoření účtu.

 

Neprocesujeme tzv citlivé osobní údaje, například údaje o zdravotním stavu.

Dodržujeme pravidla pro shromažďování a zpracování pouze osobních údajů, které jsou nezbytné k dosažení účelů, pro které budou zpracovávány. Při plánování nových projektů a činností, které vyžadují zpracování osobních údajů, provedeme důkladnou analýzu toho, jaké údaje potřebujeme k jejich implementaci.

 

 

Cíle a právní základy pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich klientů zpracováváme pouze v rozsahu, v jakém je nezbytné dosáhnout účelů, pro které byly shromážděny. V následující tabulce jsme prezentovali cíle a naznačili přiměřené právní základy pro zpracování osobních údajů.

 

 

 

p.č.

Účel zpracování osobních údajů

 Právní základ pro zpracování

1.

vedení a údržbu účtu v internetovém obchodě

zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (tj. smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou), k níž je subjekt údajů stranou

(Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

2.

 realizace objednávek

zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (tj. kupní smlouvy), ke které je subjekt údajů smluvní stranou (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

3.

zvážení stížností

zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (tj. kupní smlouva v rozsahu, v jakém kupující realizuje své nároky vyplývající ze záruky za vady zboží), jímž je subjekt údajů stranou

 (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

4.

vydávání účetních dokladů, vyhotovování daňových a účetních smluv, vedení a archivaci daňové a účetní dokumentace

zpracování je nezbytné k plnění zákonných povinností správce a vyplývajících z daňových předpisů a účetních předpisů

(Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

5.

možného určení a vymáhání pohledávek nebo obhajoby proti nim, včetně soudního řízení a vymáhání pohledávek

 zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce, tj. na adresu:

- ochranu a uplatňování našich práv,

(Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

6.

archivaci dat a dokumentů obsahujících osobní údaje pro účely prokazování důkazů

zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce, tj. na adresu:

- bezpečnost informací, včetně v případě legální potřeby prokázat skutečnosti,

 (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

7.

umožnit zákazníkům publikovat názory na produkty nabízené v obchodě

zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (tj. smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou), k níž je subjekt údajů stranou

(Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

8.

monitorování aktivity zákazníka na webových stránkách E-shopu a provádění analýz a statistik zákaznických preferencí

zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce, tj. na adresu:

- zlepšení provozu Obchodu;

- zlepšení funkčnosti poskytovaných služeb;

- výběr produktů a služeb pro potřeby zákazníků;

- optimalizace procesu zákaznického servisu.

(Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

9.

odpovědi na dotazy nebo oznámení zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo dotazování a archivaci obsahu takové korespondence

při zpracování kontaktu je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy (tj. smlouvy o poskytování elektronických služeb), jemuž je subjekt údajů stranou (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

po dokončení kontaktu je zpracování nezbytné pro účely vyplývající z právně odůvodněných zájmů správce, a tedy:

- archivování korespondence za účelem znázornění jejího průběhu v budoucnu

 (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

10.

telefonický kontakt s klientem

při zpracování kontaktu se zpracování provádí na základě souhlasu subjektu údajů

(Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

po uskutečnění kontaktu je zpracování nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce, a tedy i

- archivaci záznamu konverzace s cílem ukázat její průběh v budoucnu

 (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

11.

zasílání newslettera obsahujícího marketingový obsah a / nebo obchodní informace

zpracování je provedeno na základě souhlasu subjektu údajů

 (Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR)

12.

provádění přímého marketingu vlastních výrobků a služeb, včetně:

1) zobrazení marketingového      obsahu, který není přizpůsoben preferencím zákazníka (kontextová reklama);

2) zobrazování marketingového obsahu odpovídajících zájmům zákazníka (behaviorální reklama), kterému předchází automatizované zpracování dat, včetně profilování;

3) organizování propagačních kampaní;

4) provádění jiných typů činností souvisejících s přímým prodejem zboží a služeb.

zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce, tj. na adresu:

- realizace marketingových aktivit;

- přizpůsobení nabídky zákazníkům;

 (Čl. 6 odst. 1 písm.f) GDPR)

 

 

Příjemce údajů

Přístupem k osobním údajům našich klientů jsou především naši autorizovaní zaměstnanci.

Kromě toho poskytujeme v přesně vymezeném rozsahu osobní údaje našich klientů se subjekty, se kterými spolupracujeme při realizaci účelů zpracování dat. Především budou subjekty, které nás podporují při provádění objednávek a při poskytování elektronických služeb, ale také při poskytování služeb nezbytných pro plnění našich právních závazků nebo našich oprávněných zájmů. Kategorie příjemců osobních údajů našich klientů proto bude zahrnovat:

 

1)      společnost, která nám pomáhá při správě a servisu internetového obchodu - IAI S.A. se sídlem ve  Štětíně (adresa: Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin) - dodavatel softwaru IdoSell Shop, na kterém je náš obchod založen,

2)      poskytovatelům údržby IT infrastruktury, servisu softwaru a hardwaru,

3)      subjekty, které vlastní aplikace používané na webových stránkách Obchodu, aby našim klientům poskytly další funkce (např. Aplikace pro komunikaci),

4)      poskytovatelé kurýrů a dopravních služeb,

5)      společnosti provádějící platby za objednané zboží,

6)      banky, s nimiž spolupracujeme, umožňující našim klientům nakupovat zboží v splátkách,

7)      subjekty poskytující úvěrové a / nebo pojišťovací služby;

8)      poskytovatele hostingu,

9)      společnost, která pro nás poskytuje účetní a účetní služby,

10)  právní kanceláře, které s námi spolupracují,

11)  subjekty vykonávající poradenské nebo auditorské služby v našem zastoupení,

12)  marketingové agentury.

 

 

Podepisujeme smlouvy o svěření zpracování osobních údajů se všemi subjekty, kterým poskytujeme osobní údaje k plnění objednaných služeb. V těchto smlouvách striktně definujeme účel a rozsah zpracování osobních údajů našich klientů. Vyvíjíme také veškeré úsilí, abychom zajistili, že tyto subjekty zajistí odpovídající bezpečnostní opatření a řádnou ochranu osobních údajů našich klientů

Neprodáváme údaje o zákaznících nebo vyměňujeme je s jinými subjekty za účelem marketingu.

 

Unitrailer e-shop je účastníkem následujících programů:

-          Ověřeno zákazníky : Heureka Shopping s.r.o.

 

Informace o záměru předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace

Osobní údaje našich klientů budou převedeny mimo Evropský Hospodářský Prostor do společnosti Google LLC a tawk.to inc. na základě příslušných právních záruk, které jsou standardními smluvními doložkami na ochranu osobních údajů schválenými Evropskou komisí.

 

Osobní údaje našich klientů budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

P.č.

Účel zpracování osobních údajů

 Doba ukládání údajů

1.

vedení a údržbu účtu v e-shopu

za dobu vedení účtu až do likvidace

2.

realizace objednávek

po dobu trvání smlouvy

3.

zvážení stížností

až do dokončení stížnosti

4.

vydávání účetních dokladů, vyhotovování daňových a účetních smluv, vedení a archivaci daňové a účetní dokumentace

po dobu pěti let od konce kalendářního roku, ve kterém uplynula lhůta pro splacení daně, nebo delší, pokud to vyžaduje zákon

5.

jakékoli rozhodnutí a vyšetřování nároků nebo obrana proti nim

po dobu potřebnou k ochraně našich práv

6.

archivaci údajů a dokumentů obsahujících osobní údaje pro účely prokazování důkazů

pro lhůty pro omezení potenciálních nároků, které jsou uvedeny v právních předpisech

7.

umožňující zákazníkům vydávat hodnocení o nabízeného zboží v obchodě

dokud nepředložíte žádost o smazání hodnocení, který bude považován za ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb

8.

provádění analýz a statistik činnosti a preferencí Zákazníků

dokud neexistuje důležitá námitka

9.

odpověď na dotazy směřující prostřednictvím kontaktního formuláře nebo chatu a archivaci obsahu korespondence

 

10.

telefonický kontakt s Zákazníkem

dokud neodvoláte svůj souhlas s telefonickým kontaktem

11.

zasílání newsletteru obsahujícího marketingový obsah a / nebo obchodní informace

dokud nebude k tomuto účelu stažen souhlas se zpracováním dat

12.

provádění přímého prodeje vlastních výrobků a služeb, k nimž patří:

1) kontextová reklama,

2) behaviorální reklama,

3) provádět jakoukoli jinou činnost spojenou s možností přímého prodeje zboží a služeb.

dokud neexistuje platná námitka proti zpracování údajů pro marketingové účely

 

Kromě toho, k zodpovědnosti, tj. K prokázání shody s předpisy, pokud jde o zpracování osobních údajů, které ukládají údaje pro období, v němž je obchod povinen uchovávat data nebo dokumenty, které obsahují jejich dokumentovat splnění zákonných požadavků, a umožnit plnění jejich veřejných orgánů.

S koncem doby uchovávání osobních údajů budou vymazány nebo anonymizovány.

 

 

 

Zákaznická práva

V souladu s ustanoveními GDPR dodržujeme všechna práva subjektů údajů. Každý zákazník našeho obchodu má právo:

1)      Přístup k požadavku na jejich osobních údajů - to znamená, že právo zkontrolovat, jaké údaje jsou zpracovávány v obchodě, právo na získání kopií z nich, jakož i právo na získání informací, mimo jiné na jakých účelech a na jakém právním základě jsou údaje zpracovávány, komu jsou sdíleny a kdy budou vymazány;

2)      žádost o přístup k vašim osobním údajům - to znamená právo zkontrolovat, jaké údaje zpracovává Obchod, právo získat kopii, stejně jako právo získat informace, včetně na jakých účelech a na jakém právním základě jsou údaje zpracovávány, komu jsou sdíleny a kdy budou vymazány;

3)      Žádosti o opravu osobních údajů, pokud jsou údaje nesprávné, a data požadavku je dokončena, jsou údaje neúplné;

4)      žádosti o vymazání osobních údajů, pokud je tato okolnost odůvodňuje tento požadavek uvedený v zákoně (tj v § 17 GDPR..);

5)      požadavek na omezení zpracování osobních údajů, jak je stanoveno zákonem (tj článek 18 GDPR..);

6)      Přenos dat - to znamená právo obdržet od nás strukturovaný, běžně používaný strojově čitelný formát (např. txt, doc, rtf., xls., odt., pdf., jpeg., xml.) formy osobních údajů dodávaný zákazníkem a právo přenášet data do jiného správce nebo požadovat, aby osobní údaje, které nám byly doručeny do jiného regulátoru, pokud je to technicky možné.

 

 

Každý zákazník má právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které mohou být:

1)      námitka kvůli zvláštní situaci klienta, tj. Když je zpracování údajů založeno na našem oprávněném zájmu nebo pro statistické účely, a opozice je odůvodněna zvláštní situací, která způsobuje, že další zpracování dat ohrožuje soukromí klienta, nebo

2)      opozici v oblasti marketingu - takže pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, jsou pro tento účel profilovány.

 

Pokud je zpracovávání osobních údajů založeno na souhlasu, mají zákazníci Obchodu právo kdykoli odvolat tento souhlas. To však neovlivní zákonnost zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho stažením.

Zrušení souhlasu s převodem newsletterů lze provést kliknutím na příslušný odkaz v obsahu newsletterů nebo zasláním e-mailu odo@unitrailer.eu

 

S lze použít práva uvedená výše, mimo jiné, Zavolejte nám na telefonní číslo: 22 100 20 47 nebo zasláním žádosti na e-mailové adrese: odo@unitrailer.eu nebo poštou na adresu: Unitrailer Sp. z o.o .; ul. Kuźnicza 6-8; 21-040 Świdnik. Taková žádost by měla obsahovat údaje, které nám umožní jednoznačnou identifikaci žadatele a dokončení žádosti podle požadavku.

 

Každý zákazník obchodu má také právo podat stížnost dozornému orgánu - předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa ), pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů porušuje jeho práva.

 

 

Dobrovolné poskytování údajů, souhlas se zpracováním

Poskytování osobních údajů není povinné, ale je podmínkou pro uzavření smlouvy. Bez udání osobních údajů nebude moci založit účet v našem obchodě, místo objednávky na zboží, nebo se přihlásit k odběru newsletteru. Někdy však zákon vyžaduje, abychom poskytli určité osobní údaje, například z účetních nebo daňových důvodů.

 

Automatické zpracování dat, včetně profilování

Informace o našich zákaznících a jejich chování, které shromažďujeme při používání Obchodu, mohou být zpracovávány automatizovaně (a to i formou profilování), nicméně nebude mít pro naše klienty žádné právní účinky ani podstatně neovlivní jejich situaci.

Profilování spočívá v shromažďování údajů, jakož i jejich posouzení a vyhodnocování (také automatizovaným způsobem) za účelem vytváření profilů zákazníků, včetně analýz a prognóz osobních preferencí a zájmů našich klientů. Účelem profilování je:

1)      lepší přizpůsobení nabídky našeho obchodu požadavkům konkrétního zákazníka,

2)      přizpůsobení prezentovaného marketingového obsahu zájmům konkrétního zákazníka - např. zobrazování návrhů na podobných webových stránkách nebo produktů zakoupených jinými klienty na internetových stránkách obchodu,

3)      provádíme statistické analýzy našich vnitřních potřeb,

4)      zajištění bezpečnosti a spolehlivosti služeb poskytovaných v našem obchodě.

 

Shromažďujeme také informace o používání obchodu na základě tzv protokoly přístupu založené na adresách IP uživatelů. Údaje shromážděné tímto způsobem neobsahují totožnost uživatelů, ale na jejich základě můžeme analyzovat efektivitu obchodu, jeho bezpečnost, diagnostikovat možné problémy v oblasti porušování osobních údajů a nalézt řešení. Tyto údaje jsou pro nás také statistiky o návštěvníky našeho skladu (např. Informace o regionu), které nám umožňují přizpůsobit naši nabídku.

 

Ochrana údajů

Osobní údaje našich klientů zajišťujeme v souladu s pokyny vyplývajícími z ustanovení GDPR. Aplikujeme vhodná technická a organizační opatření k zajištění řádné bezpečnosti osobních údajů a jejich ochraně před náhodným nebo úmyslným zničením nebo poškozením, náhodnou ztrátou, úpravou, zpřístupněním neoprávněným osobám nebo odnětím neoprávněnou osobou. například:

 

1. Na stránkách našeho obchodu využívání zabezpečených internetových připojení zašifrované pomocí SSL certifikátu, který má zajistit důvěrnost dat odeslaných přes internet;

2. Osobní údaje uložené na zabezpečených serverech;

3. zákazníky společnosti uchovávat osobní údaje mohou být zpracovány pouze speciálně pověřeným pracovníkům a pouze do té míry, že je nutné, aby mohly plnit své úkoly doporučení,

4. vyvinula a implementovala příslušná data bezpečnostní politiky, který definuje příslušný postup pro zpracování dat;

5. osoby, jejichž služby využíváme při zpracování osobních údajů našich zákazníků vždy podepsat příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů, které přesně definují přípustné účel, rozsah a způsob zpracování,

6. Snažíme se zajistit, aby subjekty pověřené zpracováním osobních údajů zaručily, že budou použity odpovídající bezpečnostní Opatření a řádná tor osobních údajů NAŠICH klient.

 

Soubory Cookies

Na zpracování a sbírání dat využíváme cookies na našich webových stránkách. Soubory cookie se používají ke zlepšení funkčnosti poskytovaných služeb za účelem zlepšení nabídky Obchod a jejího přizpůsobení individuálním potřebám každého klienta, jakož i pro reklamní a statistické účely. Tyto údaje neumožňují jasnou identifikaci osoby.

Podrobné informace o používání souborů cookie jsou obsaženy v Zásadách Cookies.

 

Závěrečná ustanovení

Vyhrazujeme si právo provádět změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Takové změny mohou být nezbytné nebo nezbytné, např. V případě změn v právních předpisech, nových pokynů orgánů dohledu, změn v technologiích, s nimiž zpracováváme osobní údaje, stejně jako změny metod, účelů nebo důvodů zpracování osobních údajů. Budeme informovat své klienty o zavedených změnách pokaždé.

pixel