Kolik může projekt zatížit mimo rys přívěsu?

2024-05-06
Kolik může projekt zatížit mimo rys přívěsu?

Kolikrát jste přepravovali náklad, který vyčníval z...přívěsy? Víš Jak moc může náklad vyčnívat z přívěsu, aby jeho přeprava byla legální? Principy nákladní dopravy jsou popsány v zákoně z 20. června 1997 nazvaném Zákon o silničním provozu. Tento zákon mimo jiné obsahuje přesný popis jak moc může náklad vyčnívat z přívěsu.

Jak velké může projekt zatížení z přívěsu na přední část?

Náklad vyčnívající dopředu musí být umístěn tak, aby nevyčníval více než 0,5 m za přední rovinu vozidla. Při připojování velkého nákladu na přívěs musíte samozřejmě počítat s tím, že přívěs je s autem spojen ojí určité délky a že se vzdálenost mezi přívěsem a autem do určité míry mění, zatímco řízení. Při zatáčení se „rohy“ přívěsu přibližují k autu. Totéž se děje při přejíždění hran nebo prohlubní. Náklad, který z přívěsu vyčnívá příliš dopředu, může při určitých manévrech narazit do tažného vozidla a způsobit poškození. Ustanovení, že náklad nesmí vyčnívat více než 0,5 m dopředu z přívěsu, by mělo být uplatňováno velmi opatrně

Jak velké může zátěž projektovat od přívěsu do zadu?

Náklad nesmí vyčnívat ze zadní části přívěsu na vzdálenost větší než 2 m od zadního obrysu přívěsu nebo jízdní soupravy. Náklad samozřejmě nesmí zakrývat registrační světla. V případě kolového přívěsu, jako je přívěs na dřevo, se tato vzdálenost počítá od poslední nápravy přívěsu. Výjimkou je přeprava dlouhého dřeva, které může přesahovat až 5 m za osu kůlového přívěsu. K takovým situacím dochází v případě nákladních souprav a odvozu dřeva z lesních ploch.

Jak velké může náklad projekt z přívěsu boku?

Náklad vyčnívající z boku přívěsu musí splňovat dvě podmínky:

  1. nepřečnívají více než 23 cm na každé straně přívěsu,
  2. celková šířka přívěsu s nákladem nesmí být větší než 2,55 m, a je-li šířka přívěsu 2,55 m, ne větší než 3 m.

Kdy je řidič povinen označit náklad vyjímající z přívěsu?

Náklad vyčnívající za boční obrys přívěsu musí být vždy označen a z tohoto pravidla neexistuje žádná výjimka. Náklad, který vyčnívá za zadní obrys přívěsu pouze tehdy, když přesahuje více než 0,5 m. To však neznamená, že řidič nemůže označit náklad, který přesahuje méně než 0,5 m, pokud se domnívá, že to zlepší bezpečnost.

Jak označit náklad vycházející z přívěsu?

Náklad vyčnívající směrem k přední části přívěsu by měl být označen:

  1. oranžová vlajka (zákonodárce nespecifikoval její velikost, ale analogicky se doporučuje přijmout minimální rozměr 50x50 cm, jako u jiných označení), nebo.
  2. dva bílé a dva červené pruhy viditelné na bocích a přední části přívěsu. Pokud chceme odborně označit náklad vyčnívající z přívěsu, měli bychom použít výrazné reflexní tabule.Při jízdě v podmínkách nedostatečné viditelnosti bychom měli dodatečně umístit na nejpřednější část nákladu bílé světlo nebo označovací tabuli s takovým světlo.

Projekce nákladu na zadní část přívěsu

Označuje se červenobílými pruhy umístěnými na desce, geometrickém bloku nebo přímo na nákladu jejich malováním. Musí být alespoň dva od každé barvy a celková plocha při pohledu ze zadní části přívěsu nesmí být menší než 1000 cm 2. Označení je umístěno na konci nákladu. V období nedostatečné viditelnosti je na nejzadnějším okraji navíc umístěno červené světlo a červený reflektor. V případě přepravy dlouhého dřeva může být místo pásů umístěna na konec nákladu oranžová vlajka nebo tabule.

POZNÁMKA: V případě nákladu vyčnívajícího ze zadní části osobního automobilu nebo přívěsu taženého osobním automobilem může řidič (při dodržení výše uvedených podmínek) umístit červenou vlajku o rozměrech minimálně 50x50 cm, která nahrazuje bílá a červená pásy nebo použijte obecné označení.

Projekce nákladu na strany přívěsu

Náklad vyčnívající z boku přívěsu by měl být označen oranžovou vlaječkou o rozměrech minimálně 50 x 50 cm, připevněnou k okraji nákladu, který nejvíce vyčnívá vně vozidla, a v období nedostatečné viditelnosti bílou odrazkou směřující k přední část přívěsu a červené světlo a červený reflektor směřující dozadu. Tato světla nesmí být umístěna dále než 40 cm od nejvíce vyčnívajícího okraje nákladu. Značení se musí opakovat na přední a zadní straně nákladu, pokud délka vyčnívajícího nákladu měřená podél přívěsu přesahuje 3 m.

pixel